Login Form

274837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
317
2040
270571
5781
7480
274837

Your IP: 3.239.11.178
Server Time: 2024-05-19 05:33:36

ข่าวกฎหมาย (Law News)

พระราชบัญญัติ 26 ฉบับ ของ สนช.ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ครับ (เดิม 25 ฉบับครับ)

พระราชบัญญัติถวายการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/1.PDF

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/6.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/14.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/21.PDF

กม งบประมาณ 58 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/1.PDF

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/4.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/11.PDF

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/15.PDF

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/1.PDF

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/10.PDF

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/083/15.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/1.PDF

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/4.PDF

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/14.PDF

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/19.PDF

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/31.PDF

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/1.PDF

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/10.PDF

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/23.PDF

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/082/26.PDF

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/1.PDF

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/special/newrkj.jsp?selectGroup=yes

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/11.PDF

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/14.PDF

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/003/1.PDF

 

กฎหมายใหม่สำหรับ คนค้ำประกันและผู้จำนอง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทำให้มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ในการที่จะชำระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืม มักจะอาศัยอำนาจต่อรองที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงินกำหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิของผู้ค้ำประกันหรือผู้จำนองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือให้ค้ำประกัน หรือผู้จำนองต้องรับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้ชั้นต้น กรณีจึงส่งผลให้ผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายอีกเป็นจำนวนมาก 
 ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law4&folderName=%bb03&lawPath=%bb03-20-2557-a0001

 

 

พฤษภาคม 2024
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031